język migowy

Informacje

Standard organizacyjny

Dokument ten zawiera informacje o warunkach udzielania teleporad i e-rozwiązaniach stosowanych
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Niemcach zwanym (Świadczeniodawca), zgodnie z § 3 p. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Dokument jest przeznaczony dla pacjentów Świadczeniodawcy. Jego treść jest udostępniana:

W miejscu udzielania świadczeń przez Świadczeniodawcę:
1. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Niemcach, ul. Zielona 1, 21-025 Niemce
2. Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Ciecierzynie 123B, 21-003 Ciecierzyn
3. Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krasieninie Kolonii 33, 21-025 Niemce
(na stronie internetowej Świadczeniodawcy (www.stronainternetowa.pl ), telefonicznie (na żądanie pacjenta).

 

Spis treści

1. Informacje o warunkach udzielania teleporad

1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad

1.2 Ustalenie terminu teleporady

1.3 Nawiązanie kontaktu z pacjentem

1.4 Sposób udzielenia teleporady

1.5. Sposób postępowania w razie braku kontaktu z pacjentem

1.6.Bezpośredni kontakt z pacjentem

1.7. Ważne informacje

2. Instrukcje dla pacjentów

2.1 E-recepty

2.2 E-skierowania

2.3 E-zlecenia na wyroby medyczne

2.4 Zlecenia badań dodatkowych

 

1. Informacje o warunkach udzielania teleporad

Świadczeniodawca zapewnia możliwość pacjentom kontaktu w sposób umożliwiający nawiązanie połączenia ze Świadczeniodawcą bez zbędnej zwłoki.

 

1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad

Świadczeniodawca do udzielania teleporad wykorzystuje połączenia telefoniczne.

 

1.2 Ustalenie terminu teleporady

W celu ustalenia terminu teleporady prosimy pacjentów o kontakt telefoniczny ze Świadczeniodawcą pod numerem telefonu

Gminny Ośrodek Zdrowia w Niemcach, ul. Zielona 1, 21-025 Niemce od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00. Telefon: 81 756 15 50
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Ciecierzynie 123B, 21-003 Ciecierzyn – poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00. Telefon: 81 756 13 91
Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Krasieninie Kolonii 33, 21-025 Niemce – poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 15:00. Telefon: 81 756 67 00

Teleporada jest realizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do Świadczeniodawcy.

 

1.3 Nawiązanie kontaktu z pacjentem

Świadczeniodawca nawiązuje kontakt telefoniczny z pacjentem w ustalonym wcześniej terminie i o wcześniej ustalonej godzinie. Podejmowane są co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem (w odstępach nie krótszych niż 5 minut).

 

1.4 Sposób udzielenia teleporady

Przed udzieleniem teleporady osoba udzielająca teleporady dokonuje weryfikacji tożsamości pacjenta, w szczególności na podstawie danych przekazanych przez samego pacjenta.

Połączenia telefoniczne

Po potwierdzeniu terminu i godziny teleporady pacjent otrzymuje informację o numerze telefonu, którego będzie używać osoba udzielająca teleporady. Nie może to być zastrzeżony numer telefonu, ponieważ pacjent musi mieć pewność, że kontaktuje się z nim placówka medyczna w sprawie teleporady. Pacjent nie ma możliwości oddzwonienia na telefony z których udzielana jest teleporada (do kontaktu ze świadczeniodawcą służą telefony wykazane w punkcie 1.2)

 

1.5 Sposób postępowania w razie braku kontaktu z pacjentem

Świadczeniodawca – w terminie i o godzinie ustalonych wcześniej – podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem (w odstępach nie krótszych niż 5 minut).

Jeżeli opisane próby kontaktu z pacjentem nie przynoszą rezultatu, odnotowuje się informację na ten temat w dokumentacji medycznej pacjenta. W celu umówienia nowego terminu teleporady pacjent kontaktuje się ze Świadczeniodawcą w sposób opisany w części 1.2 Ustalenie terminu teleporady).

 

1.6 Bezpośredni kontakt z pacjentem

Jeżeli z uwagi na stan zdrowia pacjenta nie jest możliwe udzielenie teleporady, pacjent ma możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej,  udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem Świadczeniodawcy.

Okoliczności uzasadniające taki sposób postępowania Świadczeniodawca ustala w porozumieniu z pacjentem lub przedstawicielem ustawowym pacjenta.

 

1.7. Ważne informacje

Świadczenie udzielane jest pacjentowi, który posiada aktualną deklarację wyboru lekarza POZ.

W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.

Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.

W przypadku wystąpienia  schorzenia przewlekłego świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.

 

2. Instrukcje dla pacjentów

 

2.1 E-recepty

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-recepty.

W trakcie wizyty lekarskiej, teleporady lub poprzez zamówienie wysłane w formie elektronicznej  pacjent może otrzymać e-receptę:

e-mailem (na adres e-mail pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje w aptece,
SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako informacja o wystawieniu recepty i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje w aptece wraz ze swoim numerem PESEL, w postaci wydruku (na żądanie pacjenta lub gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu w Internetowym Koncie Pacjenta). Podczas rozmowy telefonicznej (w postaci podania kodu) po uprzedniej weryfikacji tożsamości przez Świadczeniodawcę.

W wyjątkowych sytuacjach pacjent może także otrzymać dane do realizacji e-recepty w innej formie.

Więcej informacji nt. e-recept znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta

 

2.2 E-skierowania

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-skierowania.

Podczas konsultacji lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-skierowanie na leczenie specjalistyczne lub do szpitala:

e-mailem (na adres e-mail pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę. Pacjent może także podać 4-cyfrowy kod dostępu (znajdujący się na skierowaniu) i swój numer PESEL,
SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako informacja o wystawieniu e-skierowania i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje podczas rejestracji na wizytę wraz ze swoim numerem PESEL, w postaci wydruku (na żądanie pacjenta, gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu w Internetowym Koncie Pacjenta lub gdy pacjent nie posiada Internetowego Konta Pacjenta), który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę.
Podczas rozmowy telefonicznej (w postaci podania kodu) po uprzedniej weryfikacji tożsamości przez Świadczeniodawcę.

Więcej informacji nt. e-skierowań znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie

 

2.3 E-zlecenia na wyroby medycznej

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-zlecenia na wyroby medyczne.

Podczas konsultacji lub teleporady pacjent może otrzymać e-zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (protezy, obuwie ortopedyczne, pieluchomajtki, sprzęt stomijny itp.):

na druku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, z którym pacjent udaje się do sklepu medycznego lub apteki (bez konieczności potwierdzenia zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia),
w postaci numeru zlecenia, który pacjent podaje w sklepie medycznym lub aptece wraz ze swoim numerem PESEL (bez konieczności potwierdzenia zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia).

Więcej informacji nt. e-zleceń znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/zlecenia-na-wyroby-medyczne

 

2.4 Zlecenia badań dodatkowych

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych.

Badania dodatkowe, zlecone w trakcie udzielonego świadczenia, można wykonać u Świadczeniodawcy lub w podmiotach, z którymi Świadczeniodawca współpracuje w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych (szczegółowy zakres współpracy z innymi podmiotami leczniczymi jest uregulowany w umowach będących podstawą współpracy z tymi podmiotami).

Programy profilaktyczne -
Chroń swoje zdrowie!

Znajdziesz tu programy, z których możesz skorzystać, by lepiej chronić swoje zdrowie.