język migowy

Informacje

W przychodni porozumiesz się w języku migowym

Język migowy

W przychodni porozumiesz się w języku migowym

Informacja w sprawie obsługi w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Niemcach osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). Informujemy, iż osoba uprawniona może skorzystać z następujących form komunikacji w sprawach urzędowych:

a)      pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,

Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych) jest bezpłatny dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r., poz. 426, 568,i 875).

WAŻNE!

Osoba uprawniona chcąc skorzystać z usługi tłumacza obowiązana jest zgłosić uprzednio chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia zapewniona zostanie obsługa osoby uprawnionej, w uzgodnionym terminie, na zasadach określonych w ustawie.

b)     poczty elektronicznej - adres: ............

c)      komunikacji audiowizualnej, w tym z wykorzystaniem komunikatora internetowego SKYPE lub Tlen,

SKYPE: ......

KOMUNIKATOR TLEN: ....

 

d)      przesyłania faksów ..........


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r. poz 1824)

Programy profilaktyczne -
Chroń swoje zdrowie!

Znajdziesz tu programy, z których możesz skorzystać, by lepiej chronić swoje zdrowie.